هزینه برق
KWh
مدل تاریخ تولید هش ریت میزان مصرف میزان صدا الگوریتم درآمد روزانه / تومان
Antminer E9 (3Gh) Coming soon 3Gh/s 2556W 75db EtHash 2,654,850
STU-U1++ Jul 2019 52Th/s 2200W 76db Blake256R14 1,775,100
A11 Pro ETH (2000Mh) Jul 2021 2Gh/s 2500W 75db EtHash 1,767,000
Whatsminer D1 Nov 2018 48Th/s 2200W 75db Blake256R14 1,637,850
Antminer L7 (9.5Gh) Nov 2021 9.5Gh/s 3425W 75db Scrypt 1,566,000
Antminer DR5 (34Th) Dec 2018 34Th/s 1800W 76db Blake256R14 1,159,350
KD5 Mar 2021 18Th/s 2250W 80db Kadena 874,200
A10 Pro+ ETH (750Mh) Dec 2020 750Mh/s 1350W 75db EtHash 661,200
CK5 Mar 2021 12Th/s 2400W 80db Eaglesong 545,550
A10 Pro ETH (500Mh) May 2020 500Mh/s 960W 75db EtHash 440,550
STU-U1+ Oct 2018 12.8Th/s 1850W 76db Blake256R14 432,150
Antminer Z15 Jun 2020 420ksol/s 1510W 72db Equihash 423,600
Whatsminer M30S++ Oct 2020 112Th/s 3472W 75db SHA-256 372,600
STU-U1 Oct 2018 11Th/s 1600W 76db Blake256R14 371,400
Antminer S19 Pro (110Th) May 2020 110Th/s 3250W 75db SHA-256 366,600
HS5 Feb 2021 2.7Th/s 2650W 80db 2 364,950
A6+ LTCMaster Mar 2019 2.2Gh/s 2100W 82db Scrypt 357,900
LT5 Mar 2021 2.05Gh/s 2080W 80db Scrypt 333,150
Antminer S19j Pro (100Th) Jun 2021 100Th/s 3050W 75db SHA-256 332,850
Whatsminer M30S+ Oct 2020 100Th/s 3400W 75db SHA-256 331,650
Antminer S19 (95Th) May 2020 95Th/s 3250W 75db SHA-256 315,000
Antminer S19j (90Th) Jun 2021 90Th/s 3250W 75db SHA-256 297,750
AvalonMiner 1246 Jan 2021 90Th/s 3420W 75db SHA-256 297,150
BM-N1 Nov 2020 6.6Th/s 2400W 72db Eaglesong 296,100
KD2 Mar 2021 6Th/s 830W 55db Kadena 291,150
Whatsminer M30S Apr 2020 86Th/s 3268W 72db SHA-256 283,950
Antminer T19 (84Th) Jun 2020 84Th/s 3150W 75db SHA-256 277,500
HS3 Oct 2020 2Th/s 2000W 75db 2 270,750
AvalonMiner 1166 Pro Aug 2020 81Th/s 3400W 75db SHA-256 266,250
Whatsminer M31S+ Dec 2020 80Th/s 3360W 70db SHA-256 262,950
Antminer DR3 Sep 2018 7.8Th/s 1410W 76db Blake256R14 262,350
BM-K1 Nov 2020 5.3Th/s 835W 74db Kadena 256,800
Tardis Nov 2018 80Th/s 6300W 80db SHA-256 252,450
Whatsminer M31S Apr 2020 76Th/s 3220W 75db SHA-256 249,300
Hornbill H8 Oct 2020 74Th/s 3330W 76db SHA-256 242,400
Antminer S17+ (73Th) Dec 2019 73Th/s 2920W 75db SHA-256 240,450
DSM7T Aug 2018 7Th/s 2100W 76db 2 232,500
Whatsminer M20S Aug 2019 68Th/s 3360W 75db SHA-256 221,700
Whatsminer M32S Nov 2020 66Th/s 3432W 75db SHA-256 214,650
Antminer S17e (64Th) Nov 2019 64Th/s 2880W 80db SHA-256 209,700
Antminer T17+ (64Th) Dec 2019 64Th/s 3200W 75db SHA-256 208,500
AvalonMiner 1146 Pro Aug 2020 63Th/s 3276W 75db SHA-256 204,900
Whatsminer M32 Jul 2020 62Th/s 3348W 75db SHA-256 201,150
A6 LTCMaster Jan 2018 1.23Gh/s 1500W 82db Scrypt 198,900
Snow Panther D1 Jul 2018 6Th/s 2100W db Blake256R14 198,150
DSM6T Jun 2018 6Th/s 2100W 78db Blake256R14 198,150
STU-U8 Pro Sep 2019 60Th/s 2800W 76db SHA-256 196,200
T3+ 57T Sep 2019 57Th/s 3300W 75db SHA-256 184,050
Antminer S17 (56Th) Apr 2019 56Th/s 2520W 82db SHA-256 183,450
Whatsminer M21S Jun 2019 56Th/s 3360W 75db SHA-256 180,450
Whatsminer M10S Sep 2018 55Th/s 3500W 75db SHA-256 176,550
Antminer S17 Pro (53Th) Apr 2019 53Th/s 2094W 82db SHA-256 174,750
Antminer S17 (53Th) Apr 2019 53Th/s 2385W 82db SHA-256 173,700
Antminer T17e (53Th) Nov 2019 53Th/s 2915W 80db SHA-256 171,750
T3+ 52T May 2019 52Th/s 2800W 75db SHA-256 170,850
Antminer S17 Pro (50Th) Apr 2019 50Th/s 1975W 82db SHA-256 164,850
Ebit E12+ Sep 2019 50Th/s 2500W 75db SHA-256 162,900
T3 50T Jul 2019 50Th/s 3100W db SHA-256 160,800
AvalonMiner 1066 Sep 2019 50Th/s 3250W 75db SHA-256 160,200
SPx36 Sep 2018 540Gh/s 4400W 75db X11 154,500
STU-U8 Jul 2019 46Th/s 2100W 76db SHA-256 150,600
Snow Panther A1 Jan 2018 49Th/s 5400W 82db SHA-256 149,100
B8 Dec 2017 49Th/s 6400W 85db SHA-256 145,500
SC1 Immersion Mar 2019 2.2Th/s 1600W 30db 2 145,050
Ebit E11++ Oct 2018 44Th/s 1980W 75db SHA-256 144,150
Ebit E12 Sep 2019 44Th/s 2500W 75db SHA-256 142,350
T3 43T Jan 2019 43Th/s 2100W 75db SHA-256 140,250
X6 Miner Aug 2018 860Mh/s 1079W 72db Scrypt 139,050
A9++ ZMaster May 2019 140ksol/s 1550W 75db Equihash 137,400
Antminer Z11 Apr 2019 135ksol/s 1418W 70db Equihash 132,750
STU-U6 Nov 2019 440Gh/s 2200W 76db X11 130,800
Antminer T17 (40Th) May 2019 40Th/s 2200W 82db SHA-256 129,600
Toddminer C1 PRO May 2020 3Th/s 2700W 70db Eaglesong 128,850
T3 39T Mar 2019 39Th/s 2150W 75db SHA-256 126,300
HS3-SE Nov 2020 930Gh/s 930W 55db 2 125,700
Ebit E11+ Oct 2018 37Th/s 2035W 75db SHA-256 119,850
AvalonMiner 1047 Sep 2019 37Th/s 2380W 70db SHA-256 118,650
A9+ ZMaster Jan 2019 120ksol/s 1550W 75db Equihash 117,000
Whatsminer M10 Sep 2018 33Th/s 2145W 75db SHA-256 105,750
DS19 Aug 2018 3.1Th/s 980W 67db Blake256R14 103,200
T2 Turbo+ 32T Sep 2018 32Th/s 2200W 72db SHA-256 102,150
B3 Nov 2018 33Th/s 3417W 75db SHA-256 101,100
A4+ LTCMaster Nov 2017 620Mh/s 750W 80db Scrypt 100,350
Whatsminer M21 Aug 2019 31Th/s 1860W 75db SHA-256 99,900
WX6 Jan 2018 34Th/s 5000W 72db SHA-256 98,850
Antminer L3+ (600Mh) Oct 2017 600Mh/s 850W 75db Scrypt 96,450
Ebit E11 Oct 2018 30Th/s 1950W 75db SHA-256 96,150
Antminer L3++ (596Mh) May 2018 596Mh/s 1050W 70db Scrypt 95,250
T2 Turbo 29T/30T Jan 2021 30Th/s 2400W db 2 94,500
Antminer L3++ (580Mh) May 2018 580Mh/s 942W 76db Scrypt 93,000
D9+ DecredMaster Aug 2018 2.8Th/s 1230W 70db Blake256R14 91,650
Antminer S15 (28Th) Dec 2018 28Th/s 1596W 76db 2 90,600
H28 Dec 2018 28Th/s 2100W 70db SHA-256 88,650
L21 Jan 2018 550Mh/s 950W 75db Scrypt 87,900
BK-G28 Oct 2018 28Gh/s 1300W 70db 8 82,500
Antminer L3+ (504Mh) Jun 2017 504Mh/s 800W 70db Scrypt 80,850
D9 DecredMaster Apr 2018 2.4Th/s 1000W 70db Blake256R14 78,750
T2 Turbo 25T Oct 2018 25Th/s 2050W 75db 4 78,600
KD-BOX May 2021 1.6Th/s 205W 35db Kadena 77,700
X7 Miner Mar 2019 262Gh/s 1420W 72db X11 77,550
Snow Panther B1+ Aug 2018 24.5Th/s 2100W 75db SHA-256 76,650
B2 Oct 2018 24Th/s 1950W 70db SHA-256 75,450
T2 Turbo Aug 2018 24Th/s 1980W 72db SHA-256 75,450
Antminer T15 (23Th) Dec 2018 23Th/s 1541W 75db 2 73,500
SC1 Dual Mar 2019 1.1Th/s 900W 75db 2 72,150
A1 Pro May 2021 23Th/s 2200W 72db SHA-256 71,100
H22 Dec 2018 22Th/s 1700W 70db SHA-256 69,900
DragonMint B29 Apr 2018 2.1Th/s 900W 70db Blake256R14 68,700
Toddminer C1 Mar 2020 1.55Th/s 1380W 70db Eaglesong 66,600
Antminer S11 (20.5Th) Nov 2018 20.5Th/s 1530W 76db SHA-256 64,950
AvalonMiner 921 Sep 2018 20Th/s 1700W db SHA-256 62,700
Ebit E10 Feb 2018 18Th/s 1650W 75db SHA-256 55,950
Antminer S9 Hydro (18Th) Aug 2018 18Th/s 1728W 45db SHA-256 55,650
Antminer B7 (96Kh) Mar 2019 96kh/s 528W 65db Tensority 55,650
T2 Terminator May 2018 17.2Th/s 1570W 72db SHA-256 53,550
Antminer S9 SE (16Th) Jul 2019 16Th/s 1280W 76db SHA-256 50,400
Snow Panther B1 Jul 2018 16Th/s 1380W 75db SHA-256 50,100
16Th/s Bitcoin Jul 2018 16Th/s 1400W 76db SHA-256 49,950
DragonMint T1 Apr 2018 16Th/s 1480W 75db SHA-256 49,650
A9 ZMaster Jun 2018 50ksol/s 620W 70db Equihash 48,900
Ebit E9.3 May 2018 16Th/s 1760W 72db SHA-256 48,750
Antminer K5 (1130Gh) Apr 2020 1.13Th/s 1580W 72db Eaglesong 46,500
Antminer S9j (14.5Th) Aug 2018 14.5Th/s 1350W 76db SHA-256 45,000
Antminer S9i (14Th) May 2018 14Th/s 1320W 76db SHA-256 43,350
Antminer S9 (14Th) Nov 2017 14Th/s 1372W 85db SHA-256 43,200
A4 Dominator Jul 2017 280Mh/s 1050W 75db Scrypt 42,750
AvalonMiner 841 Apr 2018 13.6Th/s 1290W 65db SHA-256 42,150
Antminer S9k (13.5Th) Aug 2019 13.5Th/s 1310W 76db SHA-256 41,700
Antminer S9 (13.5Th) Sep 2017 13.5Th/s 1323W 85db SHA-256 41,700
Ebit E9i Jul 2018 13.5Th/s 1420W 74db SHA-256 41,250
Antminer S9i (13Th) May 2018 13Th/s 1280W 76db SHA-256 40,050
Antminer S9 (13Th) Jul 2017 13Th/s 1300W 85db SHA-256 40,050
X1 Miner Jan 2019 12.96Gh/s 1110W 72db Lyra2REv2 39,600
Antminer Z9 Sep 2018 42ksol/s 970W 75db Equihash 39,450
DCR1 Jun 2018 1.2Th/s 500W 65db Blake256R14 39,300
Antminer S9 (12.5Th) Feb 2017 12.5Th/s 1225W 85db SHA-256 38,550
Zig Z1 Pro Jun 2019 13Gh/s 1500W 72db Lyra2REv2 38,400
Antminer T9 (12.5Th) Aug 2017 12.5Th/s 1576W 68db SHA-256 37,350
Ebit E9.2 May 2018 12Th/s 1320W 70db SHA-256 36,450
SC1 Slim Jan 2019 550Gh/s 450W 75db 2 36,150
SC1 Jun 2018 550Gh/s 500W 65db 2 35,850
Whatsminer M3X Mar 2018 12.5Th/s 2050W 78db SHA-256 35,550
Antminer S9 (11.5Th) Jun 2016 11.5Th/s 1127W 85db SHA-256 35,550
AvalonMiner 821 Feb 2018 11.5Th/s 1200W 65db SHA-256 35,250
Antminer T9 (11.5Th) Apr 2017 11.5Th/s 1450W 68db SHA-256 34,350
Whatsminer M3 Jan 2018 12Th/s 2000W 78db SHA-256 34,050
Antminer D5 (119Gh) Nov 2018 119Gh/s 1566W 76db X11 31,950
Antminer T9+ (10.5Th) Jan 2018 10.5Th/s 1432W 76db SHA-256 30,900
Mini-DOGE Jul 2021 185Mh/s 233W 35db Scrypt 29,850
BK-X Nov 2017 10Gh/s 630W 65db 8 29,250
Antminer R4 Feb 2017 8.7Th/s 845W 52db SHA-256 26,850
Ebit E9+ Jan 2018 9Th/s 1300W 75db SHA-256 26,250
SX6 Sep 2017 8.5Th/s 1000W 72db SHA-256 25,650
HS-BOX May 2021 235Gh/s 230W 35db Handshake 24,450
BK-D Jun 2018 320Gh/s 1100W 65db 4 23,850
AvalonMiner 741 Apr 2017 7.3Th/s 1150W 65db SHA-256 21,000
Zig Z1+ Oct 2018 7.25Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 20,100
Zig Z1 Sep 2018 6.8Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 18,600
G1 Mini Jan 2021 1.4h/s 100W 40db 2 16,350
A5+ DashMaster Mar 2018 65Gh/s 1500W 75db X11 15,150
A8+ CryptoMaster Apr 2018 240kh/s 480W 70db CryptoNight 13,650
BK-N240 May 2018 240kh/s 650W 62db 2 13,050
Antminer X3 (220Kh) May 2018 220kh/s 465W 76db CryptoNight 12,300
Antminer S7 Sep 2015 4.73Th/s 1293W 62db SHA-256 11,550
Decred D18 Jun 2018 340Gh/s 180W 55db Blake256R14 10,950
HS1-PLUS Oct 2020 105Gh/s 115W 34db Handshake 10,950
DM56G May 2018 56Gh/s 2100W 72db X11 10,050
Antminer V9 (4Th) Mar 2018 4Th/s 1027W 76db SHA-256 10,050
Antminer Z9 Mini Jun 2018 10ksol/s 300W 65db Equihash 9,150
A8 CryptoMaster Apr 2018 160kh/s 350W 70db CryptoNight 9,000
A5 DashMaster Oct 2017 32.5Gh/s 750W 75db X11 7,500
BK-B Jan 2018 160Gh/s 410W 65db 5 7,350
Zig D1 Nov 2018 48Gh/s 2200W 55db X11 7,200
Zig M1 Nov 2018 2.611Gh/s 784W db 5 7,050
Giant+ A2000 Aug 2017 2Gh/s 450W 65db 6 6,900
Antminer S7-LN Jun 2016 2.7Th/s 697W 48db SHA-256 6,750
LB1 Apr 2021 87Gh/s 80W 55db Lbry 4,650
A8C CryptoMaster May 2018 80kh/s 175W 70db CryptoNight 4,500
DM22G Sep 2017 22Gh/s 810W 81db X11 4,050
Giant A900 Oct 2016 900Mh/s 270W 65db 6 3,750
BK-N70 May 2018 70kh/s 240W 62db 2 3,750
DR-100 Pro Nov 2017 21Gh/s 900W 55db X11 3,450
DR-100 Aug 2017 19Gh/s 900W 55db X11 2,700
Quadruple Mini Miner Aug 2016 600Mh/s 192W 50db 6 2,550
BK-N+ Mar 2018 40kh/s 120W 60db 2 2,100
Antminer S5 Dec 2014 1.155Th/s 590W 65db SHA-256 1,800
Miner Cube Apr 2017 300Mh/s 90W 45db 6 1,200
Antminer D3 (19.3Gh) Oct 2017 19.3Gh/s 1350W 75db X11 1,200
BK-N Mar 2018 20kh/s 60W 60db 2 1,050
Antminer D3 (17.5Gh) Oct 2017 17.5Gh/s 1280W 75db X11 900
RR-210 Apr 2018 30kh/s 350W 55db 2 600
Mini Miner Sep 2016 150Mh/s 50W 45db 6 600
DM11G Jul 2017 10.8Gh/s 810W 81db X11 450
RR-200 Apr 2018 27kh/s 350W 55db 2 450
Antminer D3 (15Gh) Sep 2017 15Gh/s 1200W 75db X11 450
Antminer S3 Jul 2014 478Gh/s 366W 60db SHA-256 300
Mars H1 Jul 2020 88Gh/s 2800W 75db Handshake -600
Antminer B3 (1Kh) May 2018 1kh/s 380W 72db Tensority -750
Antminer B3 (780Hz) May 2018 780h/s 360W 72db Tensority -900
DR-3 Apr 2017 600Mh/s 345W 50db X11 -1,050
STU-U2 Oct 2018 7Th/s 1600W 76db Blake2B -2,400
A10 ETHMaster (500Mh) Sep 2019 500Mh/s 750W 75db EtHash4G 0
Antminer E3 (190Mh) Jul 2018 190Mh/s 760W 76db EtHash4G 0
S11 SiaMaster Apr 2018 4.3Th/s 1350W 70db Blake2B -2,850
Antminer E3 (180Mh) Jul 2018 180Mh/s 800W 75db EtHash4G 0
DragonMint B52 Apr 2018 3.83Th/s 1380W 70db Blake2B -3,150
Antminer A3 (815Gh) Jan 2018 815Gh/s 1275W 76db Blake2B -4,200
Antminer G2 Dec 2017 220Mh/s 1200W 72db EtHash4G 0

درآمد ماینرها

درباره ما

ارز مدرن درباره  کریپتو کارنسی ها، مطالب آموزشی،  اخبار روز و مطالب تحلیلی را نگارش می کند و همواره به روز ترین مطالب رمزارزها را در اختیار شما قرار می دهد. 

 

مطالب پر بازدید

ما را دنبال کنید