درآمد ماینرها

هزینه برق
KWh
مدل تاریخ تولید هش ریت میزان مصرف میزان صدا الگوریتم درآمد روزانه / تومان
G32-1800 Nov 2019 328GPS 1800W 76db 2 2,842,420
G32-500 Jan 2020 100GPS 520W 75db 2 866,740
Tardis Nov 2018 80Th/s 6300W 80db SHA-256 187,600
G32-Mini Nov 2019 21.5GPS 140W 65db 2 186,200
8 Nano Pro May 2018 76Th/s 4000W 48db SHA-256 184,940
Antminer S17+ (73Th) Dec 2019 73Th/s 2920W 75db SHA-256 180,740
Whatsminer M20S Aug 2019 68Th/s 3360W 75db SHA-256 166,180
SC1 Immersion Mar 2019 2.2Th/s 1600W 30db 2 165,480
Antminer S17e (64Th) Nov 2019 64Th/s 2880W 80db SHA-256 157,360
Antminer T17+ (64Th) Dec 2019 64Th/s 3200W 75db SHA-256 156,240
SPx36 Sep 2018 540Gh/s 4400W 75db X11 155,540
STU-U8 Pro Sep 2019 60Th/s 2800W 76db SHA-256 147,140
Antminer S17 (56Th) Apr 2019 56Th/s 2520W 82db SHA-256 137,620
T3+ 57T Sep 2019 57Th/s 3300W 75db SHA-256 137,620
Whatsminer M21S Jun 2019 56Th/s 3360W 75db SHA-256 134,820
Whatsminer M10S Sep 2018 55Th/s 3500W 75db SHA-256 131,740
STU-U6 Nov 2019 440Gh/s 2200W 76db X11 131,460
Antminer S17 Pro (53Th) Apr 2019 53Th/s 2094W 82db SHA-256 131,320
Antminer S17 (53Th) Apr 2019 53Th/s 2385W 82db SHA-256 130,340
Antminer T17e (53Th) Nov 2019 53Th/s 2915W 80db SHA-256 128,520
T3+ 52T May 2019 52Th/s 2800W 75db SHA-256 128,380
Antminer S17 Pro (50Th) Apr 2019 50Th/s 1975W 82db SHA-256 123,900
Ebit E12+ Sep 2019 50Th/s 2500W 75db SHA-256 122,080
T3 50T Jul 2019 50Th/s 3100W db SHA-256 120,120
AvalonMiner 1066 Sep 2019 50Th/s 3250W 75db SHA-256 119,560
STU-U1++ Jul 2019 52Th/s 2200W 76db Blake256R14 118,720
X1 Miner Jan 2019 12.96Gh/s 1110W 72db Lyra2REv2 115,640
Zig Z1 Pro Jun 2019 13Gh/s 1500W 72db Lyra2REv2 114,800
STU-U8 Jul 2019 46Th/s 2100W 76db SHA-256 112,980
Snow Panther A1 Jan 2018 49Th/s 5400W 82db SHA-256 109,760
Whatsminer D1 Nov 2018 48Th/s 2200W 75db Blake256R14 109,060
Zeon 180K Sep 2018 180ksol/s 2200W 47db Equihash 108,360
Ebit E11++ Oct 2018 44Th/s 1980W 75db SHA-256 108,220
8 Nano 44Th Oct 2018 44Th/s 2100W 47db SHA-256 107,800
Ebit E12 Sep 2019 44Th/s 2500W 75db SHA-256 106,400
B8 Dec 2017 49Th/s 6400W 85db SHA-256 106,400
T3 43T Jan 2019 43Th/s 2100W 75db SHA-256 105,140
Antminer T17 (40Th) May 2019 40Th/s 2200W 82db SHA-256 97,020
A10 ETHMaster (500Mh) Sep 2019 500Mh/s 750W 75db EtHash 96,880
T3 39T Mar 2019 39Th/s 2150W 75db SHA-256 94,500
X7+ Miner Mar 2019 320Gh/s 2000W 72db X11 94,220
A10 ETHMaster (485Mh) Sep 2018 485Mh/s 850W 75db EtHash 93,520
Ebit E11+ Oct 2018 37Th/s 2035W 75db SHA-256 89,740
AvalonMiner 1047 Sep 2019 37Th/s 2380W 70db SHA-256 88,620
A9++ ZMaster May 2019 140ksol/s 1550W 75db Equihash 84,840
A10 ETHMaster (432Mh) Sep 2018 432Mh/s 740W 75db EtHash 83,440
SC1 Dual Mar 2019 1.1Th/s 900W 75db 2 82,320
Antminer Z11 Apr 2019 135ksol/s 1418W 70db Equihash 82,040
STU-U2 Oct 2018 7Th/s 1600W 76db Blake2B 81,200
Whatsminer M10 Sep 2018 33Th/s 2145W 75db SHA-256 78,960
X7 Miner Mar 2019 262Gh/s 1420W 72db X11 77,840
Antminer DR5 (34Th) Dec 2018 34Th/s 1800W 76db Blake256R14 76,440
T2 Turbo+ 32T Sep 2018 32Th/s 2200W 72db SHA-256 76,160
Whatsminer M21 Aug 2019 31Th/s 1860W 75db SHA-256 74,620
B3 Nov 2018 33Th/s 3417W 75db SHA-256 74,620
A9+ ZMaster Jan 2019 120ksol/s 1550W 75db Equihash 71,960
WX6 Jan 2018 34Th/s 5000W 72db SHA-256 71,960
Ebit E11 Oct 2018 30Th/s 1950W 75db SHA-256 71,680
A10 ETHMaster (365Mh) Sep 2018 365Mh/s 650W 75db EtHash 70,420
Antminer S15 (28Th) Dec 2018 28Th/s 1596W 76db 2 67,760
H28 Dec 2018 28Th/s 2100W 70db SHA-256 66,080
Zig Z1+ Oct 2018 7.25Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 62,720
Antminer B7 (96Kh) Mar 2019 96kh/s 528W 65db Tensority 59,500
Zig Z1 Sep 2018 6.8Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 58,660
T2 Turbo 25T Oct 2018 25Th/s 2050W 75db 4 58,380
Snow Panther B1+ Aug 2018 24.5Th/s 2100W 75db SHA-256 56,840
B2 Oct 2018 24Th/s 1950W 70db SHA-256 56,140
T2 Turbo Aug 2018 24Th/s 1980W 72db SHA-256 56,000
Antminer T15 (23Th) Dec 2018 23Th/s 1541W 75db 2 54,880
H22 Dec 2018 22Th/s 1700W 70db SHA-256 52,080
S11 SiaMaster Apr 2018 4.3Th/s 1350W 70db Blake2B 48,580
Antminer S11 (20.5Th) Nov 2018 20.5Th/s 1530W 76db SHA-256 48,300
AvalonMiner 921 Sep 2018 20Th/s 1700W db SHA-256 46,480
DragonMint B52 Apr 2018 3.83Th/s 1380W 70db Blake2B 42,700
B3 Mute Sep 2018 230Mh/s 1150W 60db 2 41,860
B3 Pro (8G) Jun 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 41,580
B3 Pro Apr 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 41,580
Ebit E10 Feb 2018 18Th/s 1650W 75db SHA-256 41,440
SC1 Slim Jan 2019 550Gh/s 450W 75db 2 41,160
Antminer S9 Hydro (18Th) Aug 2018 18Th/s 1728W 45db SHA-256 41,160
SC1 Jun 2018 550Gh/s 500W 65db 2 41,020
Antminer G2 Dec 2017 220Mh/s 1200W 72db EtHash 39,760
T2 Terminator May 2018 17.2Th/s 1570W 72db SHA-256 39,620
Antminer S9 SE (16Th) Jul 2019 16Th/s 1280W 76db SHA-256 37,520
Snow Panther B1 Jul 2018 16Th/s 1380W 75db SHA-256 37,100
16Th/s Bitcoin Jul 2018 16Th/s 1400W 76db SHA-256 37,100
DragonMint T1 Apr 2018 16Th/s 1480W 75db SHA-256 36,820
DSM7T Aug 2018 7Th/s 2100W 76db 2 36,260
Ebit E9.3 May 2018 16Th/s 1760W 72db SHA-256 35,840
A6+ LTCMaster Mar 2019 2.2Gh/s 2100W 82db Scrypt 35,700
Antminer E3 (190Mh) Jul 2018 190Mh/s 760W 76db EtHash 35,280
Antminer S9j (14.5Th) Aug 2018 14.5Th/s 1350W 76db SHA-256 33,320
Antminer E3 (180Mh) Jul 2018 180Mh/s 800W 75db EtHash 33,040
Antminer D5 (119Gh) Nov 2018 119Gh/s 1566W 76db X11 32,340
Antminer S9i (14Th) May 2018 14Th/s 1320W 76db SHA-256 32,060
Antminer S9 (14Th) Nov 2017 14Th/s 1372W 85db SHA-256 31,920
AvalonMiner 841 Apr 2018 13.6Th/s 1290W 65db SHA-256 31,220
Antminer S9k (13.5Th) Aug 2019 13.5Th/s 1310W 76db SHA-256 30,800
Antminer S9 (13.5Th) Sep 2017 13.5Th/s 1323W 85db SHA-256 30,800
Ebit E9i Jul 2018 13.5Th/s 1420W 74db SHA-256 30,520
A9 ZMaster Jun 2018 50ksol/s 620W 70db Equihash 30,100
Antminer S9i (13Th) May 2018 13Th/s 1280W 76db SHA-256 29,540
Antminer S9 (13Th) Jul 2017 13Th/s 1300W 85db SHA-256 29,540
Antminer S9 (12.5Th) Feb 2017 12.5Th/s 1225W 85db SHA-256 28,560
Antminer T9 (12.5Th) Aug 2017 12.5Th/s 1576W 68db SHA-256 27,300
Ebit E9.2 May 2018 12Th/s 1320W 70db SHA-256 26,880
Antminer S9 (11.5Th) Jun 2016 11.5Th/s 1127W 85db SHA-256 26,180
AvalonMiner 821 Feb 2018 11.5Th/s 1200W 65db SHA-256 26,040
Whatsminer M3X Mar 2018 12.5Th/s 2050W 78db SHA-256 25,760
Antminer T9 (11.5Th) Apr 2017 11.5Th/s 1450W 68db SHA-256 25,200
STU-U1+ Oct 2018 12.8Th/s 1850W 76db Blake256R14 24,780
Whatsminer M3 Jan 2018 12Th/s 2000W 78db SHA-256 24,640
Antminer Z9 Sep 2018 42ksol/s 970W 75db Equihash 23,800
DS19 Aug 2018 3.1Th/s 980W 67db Blake256R14 23,100
Antminer T9+ (10.5Th) Jan 2018 10.5Th/s 1432W 76db SHA-256 22,540
STU-U1 Oct 2018 11Th/s 1600W 76db Blake256R14 21,280
Antminer R4 Feb 2017 8.7Th/s 845W 52db SHA-256 19,880
B5 Plus Feb 2018 110Mh/s 800W 65db EtHash 19,180
Ebit E9+ Jan 2018 9Th/s 1300W 75db SHA-256 19,180
A6 LTCMaster Jan 2018 1.23Gh/s 1500W 82db Scrypt 18,900
SX6 Sep 2017 8.5Th/s 1000W 72db SHA-256 18,760
BK-G28 Oct 2018 28Gh/s 1300W 70db 8 18,620
Giant+ A2000 Aug 2017 2Gh/s 450W 65db 6 17,920
A5+ DashMaster Mar 2018 65Gh/s 1500W 75db X11 15,400
AvalonMiner 741 Apr 2017 7.3Th/s 1150W 65db SHA-256 15,120
Antminer DR3 Sep 2018 7.8Th/s 1410W 76db Blake256R14 14,140
X6 Miner Aug 2018 860Mh/s 1079W 72db Scrypt 13,020
DM56G May 2018 56Gh/s 2100W 72db X11 10,640
Giant A900 Oct 2016 900Mh/s 270W 65db 6 10,080
A4+ LTCMaster Nov 2017 620Mh/s 750W 80db Scrypt 9,520
A8+ CryptoMaster Apr 2018 240kh/s 480W 70db CryptoNight 9,100
Antminer L3+ (600Mh) Oct 2017 600Mh/s 850W 75db Scrypt 8,540
BK-N240 May 2018 240kh/s 650W 62db 2 8,540
Antminer X3 (220Kh) May 2018 220kh/s 465W 76db CryptoNight 8,260
Antminer L3++ (580Mh) May 2018 580Mh/s 942W 76db Scrypt 8,120
Antminer L3++ (596Mh) May 2018 596Mh/s 1050W 70db Scrypt 7,980
Antminer S7 Sep 2015 4.73Th/s 1293W 62db SHA-256 7,980
Zig D1 Nov 2018 48Gh/s 2200W 55db X11 7,700
A5 DashMaster Oct 2017 32.5Gh/s 750W 75db X11 7,700
Snow Panther D1 Jul 2018 6Th/s 2100W db Blake256R14 7,560
DSM6T Jun 2018 6Th/s 2100W 78db Blake256R14 7,560
L21 Jan 2018 550Mh/s 950W 75db Scrypt 7,420
Antminer L3+ (504Mh) Jun 2017 504Mh/s 800W 70db Scrypt 7,140
Antminer V9 (4Th) Mar 2018 4Th/s 1027W 76db SHA-256 7,000
Quadruple Mini Miner Aug 2016 600Mh/s 192W 50db 6 6,720
BK-X Nov 2017 10Gh/s 630W 65db 8 6,440
A8 CryptoMaster Apr 2018 160kh/s 350W 70db CryptoNight 6,020
Antminer A3 (815Gh) Jan 2018 815Gh/s 1275W 76db Blake2B 5,740
Antminer Z9 Mini Jun 2018 10ksol/s 300W 65db Equihash 5,460
Antminer S7-LN Jun 2016 2.7Th/s 697W 48db SHA-256 4,760
DM22G Sep 2017 22Gh/s 810W 81db X11 4,200
BK-D Jun 2018 320Gh/s 1100W 65db 4 3,780
DR-100 Pro Nov 2017 21Gh/s 900W 55db X11 3,640
Miner Cube Apr 2017 300Mh/s 90W 45db 6 3,360
A8C CryptoMaster May 2018 80kh/s 175W 70db CryptoNight 2,940
DR-100 Aug 2017 19Gh/s 900W 55db X11 2,940
D9+ DecredMaster Aug 2018 2.8Th/s 1230W 70db Blake256R14 2,660
D9 DecredMaster Apr 2018 2.4Th/s 1000W 70db Blake256R14 2,520
BK-N70 May 2018 70kh/s 240W 62db 2 2,380
DragonMint B29 Apr 2018 2.1Th/s 900W 70db Blake256R14 2,100
A4 Dominator Jul 2017 280Mh/s 1050W 75db Scrypt 1,960
Zig M1 Nov 2018 2.611Gh/s 784W db 5 1,680
Mini Miner Sep 2016 150Mh/s 50W 45db 6 1,680
Antminer D3 (19.3Gh) Oct 2017 19.3Gh/s 1350W 75db X11 1,540
BK-N+ Mar 2018 40kh/s 120W 60db 2 1,400
BK-B Jan 2018 160Gh/s 410W 65db 5 1,260
DCR1 Jun 2018 1.2Th/s 500W 65db Blake256R14 1,260
Antminer D3 (17.5Gh) Oct 2017 17.5Gh/s 1280W 75db X11 1,260
Antminer S5 Dec 2014 1.155Th/s 590W 65db SHA-256 980
Antminer D3 (15Gh) Sep 2017 15Gh/s 1200W 75db X11 700
BK-N Mar 2018 20kh/s 60W 60db 2 700
DM11G Jul 2017 10.8Gh/s 810W 81db X11 700
Decred D18 Jun 2018 340Gh/s 180W 55db Blake256R14 280
RR-210 Apr 2018 30kh/s 350W 55db 2 140
RR-200 Apr 2018 27kh/s 350W 55db 2 0
Antminer S3 Jul 2014 478Gh/s 366W 60db SHA-256 0
Antminer B3 (1Kh) May 2018 1kh/s 380W 72db Tensority -700
Antminer B3 (780Hz) May 2018 780h/s 360W 72db Tensority -700
DR-3 Apr 2017 600Mh/s 345W 50db X11 -980

درآمد ماینرها

درباره ما

ارز مدرن درباره  کریپتو کارنسی ها، مطالب آموزشی،  اخبار روز و مطالب تحلیلی را نگارش می کند و همواره به روز ترین مطالب رمزارزها را در اختیار شما قرار می دهد. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 

  

جدیدترین ارسال ها

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافیست ایمیل خود را ثبت نمایید