هزینه برق
KWh
مدل تاریخ تولید هش ریت میزان مصرف میزان صدا الگوریتم درآمد روزانه / تومان
Antminer Z15 Jun 2020 420ksol/s 1510W 72db Equihash 427,500
A10 Pro ETH Miner (500Mh) May 2020 500Mh/s 750W 75db EtHash 194,700
A10 ETHMaster (485Mh) Sep 2018 485Mh/s 850W 75db EtHash 188,550
Zeon 180K Sep 2018 180ksol/s 2200W 47db Equihash 177,600
Whatsminer M30S++ Oct 2020 112Th/s 3472W 75db SHA-256 172,050
Antminer S19 Pro (110Th) May 2020 110Th/s 3250W 75db SHA-256 169,500
A10 ETHMaster (432Mh) Sep 2018 432Mh/s 740W 75db EtHash 168,000
Toddminer C1 PRO May 2020 3Th/s 2700W 70db Eaglesong 153,450
Whatsminer M30S+ Oct 2020 100Th/s 3400W 75db SHA-256 152,400
Antminer S19 (95Th) May 2020 95Th/s 3250W 75db SHA-256 144,750
A9++ ZMaster May 2019 140ksol/s 1550W 75db Equihash 138,750
Antminer Z11 Apr 2019 135ksol/s 1418W 70db Equihash 134,100
Whatsminer M30S Apr 2020 86Th/s 3268W 72db SHA-256 129,900
Antminer T19 (84Th) Jun 2020 84Th/s 3150W 75db SHA-256 127,050
AvalonMiner 1166 Pro Aug 2020 81Th/s 3400W 75db SHA-256 121,200
A9+ ZMaster Jan 2019 120ksol/s 1550W 75db Equihash 118,050
8 Nano Pro May 2018 76Th/s 4000W 48db SHA-256 110,850
Antminer S17+ (73Th) Dec 2019 73Th/s 2920W 75db SHA-256 109,800
Tardis Nov 2018 80Th/s 6300W 80db SHA-256 109,050
Whatsminer M31S Apr 2020 70Th/s 3220W 75db SHA-256 103,650
Whatsminer M20S Aug 2019 68Th/s 3360W 75db SHA-256 99,900
Antminer S17e (64Th) Nov 2019 64Th/s 2880W 80db SHA-256 95,100
Antminer T17+ (64Th) Dec 2019 64Th/s 3200W 75db SHA-256 93,900
STU-U1++ Jul 2019 52Th/s 2200W 76db Blake256R14 93,150
AvalonMiner 1146 Pro Aug 2020 63Th/s 3276W 75db SHA-256 91,950
Whatsminer M32 Jul 2020 62Th/s 3348W 75db SHA-256 90,000
STU-U8 Pro Sep 2019 60Th/s 2800W 76db SHA-256 88,800
B3 Mute Sep 2018 230Mh/s 1150W 60db 2 86,700
8 Nano S 58Th Dec 2019 58Th/s 2500W 47db SHA-256 86,550
B3 Pro (8G) Jun 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 86,400
B3 Pro Apr 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 86,400
Whatsminer D1 Nov 2018 48Th/s 2200W 75db Blake256R14 85,500
Antminer S17 (56Th) Apr 2019 56Th/s 2520W 82db SHA-256 83,100
Antminer G2 Dec 2017 220Mh/s 1200W 72db EtHash 82,500
T3+ 57T Sep 2019 57Th/s 3300W 75db SHA-256 82,050
Whatsminer M21S Jun 2019 56Th/s 3360W 75db SHA-256 80,100
Antminer S17 Pro (53Th) Apr 2019 53Th/s 2094W 82db SHA-256 79,800
Toddminer C1 Mar 2020 1.55Th/s 1380W 70db Eaglesong 79,350
Antminer S17 (53Th) Apr 2019 53Th/s 2385W 82db SHA-256 78,750
Whatsminer M10S Sep 2018 55Th/s 3500W 75db SHA-256 78,000
T3+ 52T May 2019 52Th/s 2800W 75db SHA-256 77,700
Antminer T17e (53Th) Nov 2019 53Th/s 2915W 80db SHA-256 76,800
Antminer S17 Pro (50Th) Apr 2019 50Th/s 1975W 82db SHA-256 75,300
Ebit E12+ Sep 2019 50Th/s 2500W 75db SHA-256 73,350
Antminer E3 (190Mh) Jul 2018 190Mh/s 760W 76db EtHash 72,300
T3 50T Jul 2019 50Th/s 3100W db SHA-256 71,250
AvalonMiner 1066 Sep 2019 50Th/s 3250W 75db SHA-256 70,650
STU-U8 Jul 2019 46Th/s 2100W 76db SHA-256 68,250
Antminer E3 (180Mh) Jul 2018 180Mh/s 800W 75db EtHash 68,250
Ebit E11++ Oct 2018 44Th/s 1980W 75db SHA-256 65,400
8 Nano 44Th Oct 2018 44Th/s 2100W 47db SHA-256 64,950
Ebit E12 Sep 2019 44Th/s 2500W 75db SHA-256 63,450
T3 43T Jan 2019 43Th/s 2100W 75db SHA-256 63,300
Snow Panther A1 Jan 2018 49Th/s 5400W 82db SHA-256 61,200
A6+ LTCMaster Mar 2019 2.2Gh/s 2100W 82db Scrypt 60,900
Antminer DR5 (34Th) Dec 2018 34Th/s 1800W 76db Blake256R14 59,700
Antminer T17 (40Th) May 2019 40Th/s 2200W 82db SHA-256 57,900
B8 Dec 2017 49Th/s 6400W 85db SHA-256 57,600
SPx36 Sep 2018 540Gh/s 4400W 75db X11 57,000
T3 39T Mar 2019 39Th/s 2150W 75db SHA-256 56,550
Antminer K5 (1130Gh) Apr 2020 1.13Th/s 1580W 72db Eaglesong 55,800
Ebit E11+ Oct 2018 37Th/s 2035W 75db SHA-256 53,550
AvalonMiner 1047 Sep 2019 37Th/s 2380W 70db SHA-256 52,350
STU-U6 Nov 2019 440Gh/s 2200W 76db X11 51,450
A9 ZMaster Jun 2018 50ksol/s 620W 70db Equihash 49,350
Whatsminer M10 Sep 2018 33Th/s 2145W 75db SHA-256 46,650
T2 Turbo+ 32T Sep 2018 32Th/s 2200W 72db SHA-256 44,850
Whatsminer M21 Aug 2019 31Th/s 1860W 75db SHA-256 44,400
Ebit E11 Oct 2018 30Th/s 1950W 75db SHA-256 42,450
B3 Nov 2018 33Th/s 3417W 75db SHA-256 42,000
B5 Plus Feb 2018 110Mh/s 800W 65db EtHash 40,500
Antminer S15 (28Th) Dec 2018 28Th/s 1596W 76db 2 40,350
Antminer Z9 Sep 2018 42ksol/s 970W 75db Equihash 39,750
H28 Dec 2018 28Th/s 2100W 70db SHA-256 38,550
WX6 Jan 2018 34Th/s 5000W 72db SHA-256 37,950
SC1 Immersion Mar 2019 2.2Th/s 1600W 30db 2 37,050
X7+ Miner Mar 2019 320Gh/s 2000W 72db X11 36,000
Antminer B7 (96Kh) Mar 2019 96kh/s 528W 65db Tensority 34,350
T2 Turbo 25T Oct 2018 25Th/s 2050W 75db 4 33,750
A6 LTCMaster Jan 2018 1.23Gh/s 1500W 82db Scrypt 32,850
Snow Panther B1+ Aug 2018 24.5Th/s 2100W 75db SHA-256 32,850
B2 Oct 2018 24Th/s 1950W 70db SHA-256 32,550
T2 Turbo Aug 2018 24Th/s 1980W 72db SHA-256 32,400
Antminer T15 (23Th) Dec 2018 23Th/s 1541W 75db 2 32,400
H22 Dec 2018 22Th/s 1700W 70db SHA-256 30,450
X7 Miner Mar 2019 262Gh/s 1420W 72db X11 30,300
Giant+ A2000 Aug 2017 2Gh/s 450W 65db 6 29,550
Antminer S11 (20.5Th) Nov 2018 20.5Th/s 1530W 76db SHA-256 28,200
AvalonMiner 921 Sep 2018 20Th/s 1700W db SHA-256 26,850
Ebit E10 Feb 2018 18Th/s 1650W 75db SHA-256 23,700
Antminer S9 Hydro (18Th) Aug 2018 18Th/s 1728W 45db SHA-256 23,400
X6 Miner Aug 2018 860Mh/s 1079W 72db Scrypt 22,950
T2 Terminator May 2018 17.2Th/s 1570W 72db SHA-256 22,650
Antminer S9 SE (16Th) Jul 2019 16Th/s 1280W 76db SHA-256 21,750
Snow Panther B1 Jul 2018 16Th/s 1380W 75db SHA-256 21,450
16Th/s Bitcoin Jul 2018 16Th/s 1400W 76db SHA-256 21,300
DragonMint T1 Apr 2018 16Th/s 1480W 75db SHA-256 21,000
Ebit E9.3 May 2018 16Th/s 1760W 72db SHA-256 19,950
Antminer S9j (14.5Th) Aug 2018 14.5Th/s 1350W 76db SHA-256 19,050
Antminer S9i (14Th) May 2018 14Th/s 1320W 76db SHA-256 18,300
STU-U1+ Oct 2018 12.8Th/s 1850W 76db Blake256R14 18,300
SC1 Dual Mar 2019 1.1Th/s 900W 75db 2 18,150
Antminer S9 (14Th) Nov 2017 14Th/s 1372W 85db SHA-256 18,150
AvalonMiner 841 Apr 2018 13.6Th/s 1290W 65db SHA-256 17,700
Antminer S9k (13.5Th) Aug 2019 13.5Th/s 1310W 76db SHA-256 17,550
Antminer S9 (13.5Th) Sep 2017 13.5Th/s 1323W 85db SHA-256 17,400
X1 Miner Jan 2019 12.96Gh/s 1110W 72db Lyra2REv2 17,100
Ebit E9i Jul 2018 13.5Th/s 1420W 74db SHA-256 17,100
Antminer S9i (13Th) May 2018 13Th/s 1280W 76db SHA-256 16,800
Antminer S9 (13Th) Jul 2017 13Th/s 1300W 85db SHA-256 16,800
A4+ LTCMaster Nov 2017 620Mh/s 750W 80db Scrypt 16,650
Giant A900 Oct 2016 900Mh/s 270W 65db 6 16,650
Antminer S9 (12.5Th) Feb 2017 12.5Th/s 1225W 85db SHA-256 16,200
Zig Z1 Pro Jun 2019 13Gh/s 1500W 72db Lyra2REv2 15,750
STU-U1 Oct 2018 11Th/s 1600W 76db Blake256R14 15,600
A8+ CryptoMaster Apr 2018 240kh/s 480W 70db CryptoNight 15,450
Antminer L3+ (600Mh) Oct 2017 600Mh/s 850W 75db Scrypt 15,450
Ebit E9.2 May 2018 12Th/s 1320W 70db SHA-256 15,000
Antminer T9 (12.5Th) Aug 2017 12.5Th/s 1576W 68db SHA-256 14,850
Antminer S9 (11.5Th) Jun 2016 11.5Th/s 1127W 85db SHA-256 14,850
BK-N240 May 2018 240kh/s 650W 62db 2 14,850
Antminer L3++ (596Mh) May 2018 596Mh/s 1050W 70db Scrypt 14,700
Antminer L3++ (580Mh) May 2018 580Mh/s 942W 76db Scrypt 14,700
AvalonMiner 821 Feb 2018 11.5Th/s 1200W 65db SHA-256 14,550
Antminer X3 (220Kh) May 2018 220kh/s 465W 76db CryptoNight 14,100
Antminer T9 (11.5Th) Apr 2017 11.5Th/s 1450W 68db SHA-256 13,650
L21 Jan 2018 550Mh/s 950W 75db Scrypt 13,650
BK-G28 Oct 2018 28Gh/s 1300W 70db 8 13,350
Whatsminer M3X Mar 2018 12.5Th/s 2050W 78db SHA-256 13,200
Antminer L3+ (504Mh) Jun 2017 504Mh/s 800W 70db Scrypt 12,750
Whatsminer M3 Jan 2018 12Th/s 2000W 78db SHA-256 12,600
Antminer T9+ (10.5Th) Jan 2018 10.5Th/s 1432W 76db SHA-256 12,150
Antminer R4 Feb 2017 8.7Th/s 845W 52db SHA-256 11,250
Quadruple Mini Miner Aug 2016 600Mh/s 192W 50db 6 10,950
Antminer D5 (119Gh) Nov 2018 119Gh/s 1566W 76db X11 10,350
SX6 Sep 2017 8.5Th/s 1000W 72db SHA-256 10,350
A8 CryptoMaster Apr 2018 160kh/s 350W 70db CryptoNight 10,200
Ebit E9+ Jan 2018 9Th/s 1300W 75db SHA-256 10,200
Antminer DR3 Sep 2018 7.8Th/s 1410W 76db Blake256R14 10,050
Antminer Z9 Mini Jun 2018 10ksol/s 300W 65db Equihash 9,300
SC1 Slim Jan 2019 550Gh/s 450W 75db 2 9,150
SC1 Jun 2018 550Gh/s 500W 65db 2 8,850
BK-D Jun 2018 320Gh/s 1100W 65db 4 7,950
AvalonMiner 741 Apr 2017 7.3Th/s 1150W 65db SHA-256 7,950
Zig Z1+ Oct 2018 7.25Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 7,500
Zig Z1 Sep 2018 6.8Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 6,750
DSM7T Aug 2018 7Th/s 2100W 76db 2 6,000
Miner Cube Apr 2017 300Mh/s 90W 45db 6 5,550
A8C CryptoMaster May 2018 80kh/s 175W 70db CryptoNight 5,100
A4 Dominator Jul 2017 280Mh/s 1050W 75db Scrypt 4,950
BK-X Nov 2017 10Gh/s 630W 65db 8 4,500
BK-N70 May 2018 70kh/s 240W 62db 2 4,200
Snow Panther D1 Jul 2018 6Th/s 2100W db Blake256R14 4,050
DSM6T Jun 2018 6Th/s 2100W 78db Blake256R14 4,050
A5+ DashMaster Mar 2018 65Gh/s 1500W 75db X11 3,300
Antminer S7 Sep 2015 4.73Th/s 1293W 62db SHA-256 3,150
Antminer V9 (4Th) Mar 2018 4Th/s 1027W 76db SHA-256 2,850
Mini Miner Sep 2016 150Mh/s 50W 45db 6 2,700
BK-B Jan 2018 160Gh/s 410W 65db 5 2,400
BK-N+ Mar 2018 40kh/s 120W 60db 2 2,400
DS19 Aug 2018 3.1Th/s 980W 67db Blake256R14 2,400
Antminer S7-LN Jun 2016 2.7Th/s 697W 48db SHA-256 1,950
A5 DashMaster Oct 2017 32.5Gh/s 750W 75db X11 1,650
BK-N Mar 2018 20kh/s 60W 60db 2 1,200
D9 DecredMaster Apr 2018 2.4Th/s 1000W 70db Blake256R14 1,050
D9+ DecredMaster Aug 2018 2.8Th/s 1230W 70db Blake256R14 1,050
RR-210 Apr 2018 30kh/s 350W 55db 2 900
DragonMint B29 Apr 2018 2.1Th/s 900W 70db Blake256R14 900
RR-200 Apr 2018 27kh/s 350W 55db 2 600
DCR1 Jun 2018 1.2Th/s 500W 65db Blake256R14 600
Zig M1 Nov 2018 2.611Gh/s 784W db 5 150
Mars H1 Jul 2020 88Gh/s 2800W 75db Handshake 150
DM22G Sep 2017 22Gh/s 810W 81db X11 0
Decred D18 Jun 2018 340Gh/s 180W 55db Blake256R14 0
DM56G May 2018 56Gh/s 2100W 72db X11 0
Antminer S5 Dec 2014 1.155Th/s 590W 65db SHA-256 -150
DR-100 Pro Nov 2017 21Gh/s 900W 55db X11 -450
Antminer S3 Jul 2014 478Gh/s 366W 60db SHA-256 -600
DR-100 Aug 2017 19Gh/s 900W 55db X11 -750
Antminer B3 (1Kh) May 2018 1kh/s 380W 72db Tensority -1,050
Antminer B3 (780Hz) May 2018 780h/s 360W 72db Tensority -1,050
DR-3 Apr 2017 600Mh/s 345W 50db X11 -1,200
Zig D1 Nov 2018 48Gh/s 2200W 55db X11 -1,500
DM11G Jul 2017 10.8Gh/s 810W 81db X11 -1,500
Antminer D3 (17.5Gh) Oct 2017 17.5Gh/s 1280W 75db X11 -2,250
Antminer D3 (19.3Gh) Oct 2017 19.3Gh/s 1350W 75db X11 -2,250
Antminer D3 (15Gh) Sep 2017 15Gh/s 1200W 75db X11 -2,250
S11 SiaMaster Apr 2018 4.3Th/s 1350W 70db Blake2B -4,200
DragonMint B52 Apr 2018 3.83Th/s 1380W 70db Blake2B -4,200
STU-U2 Oct 2018 7Th/s 1600W 76db Blake2B -4,350
Antminer A3 (815Gh) Jan 2018 815Gh/s 1275W 76db Blake2B -4,500

درآمد ماینرها

درباره ما

ارز مدرن درباره  کریپتو کارنسی ها، مطالب آموزشی،  اخبار روز و مطالب تحلیلی را نگارش می کند و همواره به روز ترین مطالب رمزارزها را در اختیار شما قرار می دهد. 

 

مطالب پر بازدید

ما را دنبال کنید