درآمد ماینرها

هزینه برق
KWh
مدل تاریخ تولید هش ریت میزان مصرف میزان صدا الگوریتم درآمد روزانه / تومان
SPx36 Sep 2018 540Gh/s 4400W 75db X11 169,120
Tardis Nov 2018 80Th/s 6300W 80db SHA-256 166,460
8 Nano Pro May 2018 76Th/s 4000W 48db SHA-256 164,780
Antminer S17+ (73Th) Dec 2019 73Th/s 2920W 75db SHA-256 161,420
Whatsminer M20S Aug 2019 68Th/s 3360W 75db SHA-256 148,120
STU-U6 Nov 2019 440Gh/s 2200W 76db X11 142,520
Antminer S17e (64Th) Nov 2019 64Th/s 2880W 80db SHA-256 140,420
Antminer T17+ (64Th) Dec 2019 64Th/s 3200W 75db SHA-256 139,300
STU-U8 Pro Sep 2019 60Th/s 2800W 76db SHA-256 131,320
Antminer S17 (56Th) Apr 2019 56Th/s 2520W 82db SHA-256 122,780
T3+ 57T Sep 2019 57Th/s 3300W 75db SHA-256 122,640
Whatsminer M21S Jun 2019 56Th/s 3360W 75db SHA-256 119,980
Zeon 180K Sep 2018 180ksol/s 2200W 47db Equihash 117,600
Antminer S17 Pro (53Th) Apr 2019 53Th/s 2094W 82db SHA-256 117,180
Whatsminer M10S Sep 2018 55Th/s 3500W 75db SHA-256 117,180
Antminer S17 (53Th) Apr 2019 53Th/s 2385W 82db SHA-256 116,200
T3+ 52T May 2019 52Th/s 2800W 75db SHA-256 114,520
Antminer T17e (53Th) Nov 2019 53Th/s 2915W 80db SHA-256 114,520
Antminer S17 Pro (50Th) Apr 2019 50Th/s 1975W 82db SHA-256 110,600
Ebit E12+ Sep 2019 50Th/s 2500W 75db SHA-256 108,780
T3 50T Jul 2019 50Th/s 3100W db SHA-256 106,820
AvalonMiner 1066 Sep 2019 50Th/s 3250W 75db SHA-256 106,260
A10 ETHMaster (500Mh) Sep 2019 500Mh/s 750W 75db EtHash 105,000
X7+ Miner Mar 2019 320Gh/s 2000W 72db X11 102,200
A10 ETHMaster (485Mh) Sep 2018 485Mh/s 850W 75db EtHash 101,500
STU-U8 Jul 2019 46Th/s 2100W 76db SHA-256 100,800
Snow Panther A1 Jan 2018 49Th/s 5400W 82db SHA-256 96,740
Ebit E11++ Oct 2018 44Th/s 1980W 75db SHA-256 96,460
8 Nano 44Th Oct 2018 44Th/s 2100W 47db SHA-256 96,180
Ebit E12 Sep 2019 44Th/s 2500W 75db SHA-256 94,780
T3 43T Jan 2019 43Th/s 2100W 75db SHA-256 93,800
B8 Dec 2017 49Th/s 6400W 85db SHA-256 93,380
A9++ ZMaster May 2019 140ksol/s 1550W 75db Equihash 91,980
A10 ETHMaster (432Mh) Sep 2018 432Mh/s 740W 75db EtHash 90,440
Antminer Z11 Apr 2019 135ksol/s 1418W 70db Equihash 88,900
STU-U2 Oct 2018 7Th/s 1600W 76db Blake2B 88,200
Antminer T17 (40Th) May 2019 40Th/s 2200W 82db SHA-256 86,380
X7 Miner Mar 2019 262Gh/s 1420W 72db X11 84,420
T3 39T Mar 2019 39Th/s 2150W 75db SHA-256 84,280
Ebit E11+ Oct 2018 37Th/s 2035W 75db SHA-256 79,940
AvalonMiner 1047 Sep 2019 37Th/s 2380W 70db SHA-256 78,820
A9+ ZMaster Jan 2019 120ksol/s 1550W 75db Equihash 78,120
A10 ETHMaster (365Mh) Sep 2018 365Mh/s 650W 75db EtHash 76,300
Whatsminer M10 Sep 2018 33Th/s 2145W 75db SHA-256 70,140
T2 Turbo+ 32T Sep 2018 32Th/s 2200W 72db SHA-256 67,620
Whatsminer M21 Aug 2019 31Th/s 1860W 75db SHA-256 66,500
B3 Nov 2018 33Th/s 3417W 75db SHA-256 65,940
Ebit E11 Oct 2018 30Th/s 1950W 75db SHA-256 63,840
X1 Miner Jan 2019 12.96Gh/s 1110W 72db Lyra2REv2 63,280
WX6 Jan 2018 34Th/s 5000W 72db SHA-256 62,860
Zig Z1 Pro Jun 2019 13Gh/s 1500W 72db Lyra2REv2 62,160
SC1 Immersion Mar 2019 2.2Th/s 1600W 30db 2 60,900
STU-U1++ Jul 2019 52Th/s 2200W 76db Blake256R14 60,760
Antminer S15 (28Th) Dec 2018 28Th/s 1596W 76db 2 60,340
H28 Dec 2018 28Th/s 2100W 70db SHA-256 58,660
Whatsminer D1 Nov 2018 48Th/s 2200W 75db Blake256R14 55,440
S11 SiaMaster Apr 2018 4.3Th/s 1350W 70db Blake2B 52,780
T2 Turbo 25T Oct 2018 25Th/s 2050W 75db 4 51,800
Antminer B7 (96Kh) Mar 2019 96kh/s 528W 65db Tensority 50,960
Snow Panther B1+ Aug 2018 24.5Th/s 2100W 75db SHA-256 50,400
B2 Oct 2018 24Th/s 1950W 70db SHA-256 49,700
T2 Turbo Aug 2018 24Th/s 1980W 72db SHA-256 49,560
Antminer T15 (23Th) Dec 2018 23Th/s 1541W 75db 2 48,720
DragonMint B52 Apr 2018 3.83Th/s 1380W 70db Blake2B 46,480
H22 Dec 2018 22Th/s 1700W 70db SHA-256 46,200
B3 Mute Sep 2018 230Mh/s 1150W 60db 2 45,640
B3 Pro (8G) Jun 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 45,220
B3 Pro Apr 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 45,220
Antminer G2 Dec 2017 220Mh/s 1200W 72db EtHash 43,260
Antminer S11 (20.5Th) Nov 2018 20.5Th/s 1530W 76db SHA-256 42,980
AvalonMiner 921 Sep 2018 20Th/s 1700W db SHA-256 41,160
DSM7T Aug 2018 7Th/s 2100W 76db 2 39,760
A6+ LTCMaster Mar 2019 2.2Gh/s 2100W 82db Scrypt 39,060
Antminer DR5 (34Th) Dec 2018 34Th/s 1800W 76db Blake256R14 38,500
Antminer E3 (190Mh) Jul 2018 190Mh/s 760W 76db EtHash 38,360
Ebit E10 Feb 2018 18Th/s 1650W 75db SHA-256 36,680
Antminer S9 Hydro (18Th) Aug 2018 18Th/s 1728W 45db SHA-256 36,400
Antminer E3 (180Mh) Jul 2018 180Mh/s 800W 75db EtHash 35,980
Antminer D5 (119Gh) Nov 2018 119Gh/s 1566W 76db X11 35,280
T2 Terminator May 2018 17.2Th/s 1570W 72db SHA-256 35,000
Zig Z1+ Oct 2018 7.25Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 33,460
Antminer S9 SE (16Th) Jul 2019 16Th/s 1280W 76db SHA-256 33,180
Snow Panther B1 Jul 2018 16Th/s 1380W 75db SHA-256 32,900
16Th/s Bitcoin Jul 2018 16Th/s 1400W 76db SHA-256 32,760
A9 ZMaster Jun 2018 50ksol/s 620W 70db Equihash 32,620
DragonMint T1 Apr 2018 16Th/s 1480W 75db SHA-256 32,480
Ebit E9.3 May 2018 16Th/s 1760W 72db SHA-256 31,640
Zig Z1 Sep 2018 6.8Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 31,080
SC1 Dual Mar 2019 1.1Th/s 900W 75db 2 30,100
Antminer S9j (14.5Th) Aug 2018 14.5Th/s 1350W 76db SHA-256 29,400
Antminer S9i (14Th) May 2018 14Th/s 1320W 76db SHA-256 28,420
Antminer S9 (14Th) Nov 2017 14Th/s 1372W 85db SHA-256 28,280
AvalonMiner 841 Apr 2018 13.6Th/s 1290W 65db SHA-256 27,580
Antminer S9k (13.5Th) Aug 2019 13.5Th/s 1310W 76db SHA-256 27,300
Antminer S9 (13.5Th) Sep 2017 13.5Th/s 1323W 85db SHA-256 27,160
Ebit E9i Jul 2018 13.5Th/s 1420W 74db SHA-256 26,880
Antminer S9i (13Th) May 2018 13Th/s 1280W 76db SHA-256 26,180
Antminer S9 (13Th) Jul 2017 13Th/s 1300W 85db SHA-256 26,180
Antminer Z9 Sep 2018 42ksol/s 970W 75db Equihash 25,900
Antminer S9 (12.5Th) Feb 2017 12.5Th/s 1225W 85db SHA-256 25,200
Antminer T9 (12.5Th) Aug 2017 12.5Th/s 1576W 68db SHA-256 24,080
Ebit E9.2 May 2018 12Th/s 1320W 70db SHA-256 23,660
Antminer S9 (11.5Th) Jun 2016 11.5Th/s 1127W 85db SHA-256 23,240
AvalonMiner 821 Feb 2018 11.5Th/s 1200W 65db SHA-256 22,960
Whatsminer M3X Mar 2018 12.5Th/s 2050W 78db SHA-256 22,400
Antminer T9 (11.5Th) Apr 2017 11.5Th/s 1450W 68db SHA-256 22,120
Whatsminer M3 Jan 2018 12Th/s 2000W 78db SHA-256 21,420
DS19 Aug 2018 3.1Th/s 980W 67db Blake256R14 21,140
B5 Plus Feb 2018 110Mh/s 800W 65db EtHash 21,000
A6 LTCMaster Jan 2018 1.23Gh/s 1500W 82db Scrypt 20,720
Antminer T9+ (10.5Th) Jan 2018 10.5Th/s 1432W 76db SHA-256 19,740
Giant+ A2000 Aug 2017 2Gh/s 450W 65db 6 19,460
Antminer R4 Feb 2017 8.7Th/s 845W 52db SHA-256 17,500
A5+ DashMaster Mar 2018 65Gh/s 1500W 75db X11 17,080
Ebit E9+ Jan 2018 9Th/s 1300W 75db SHA-256 16,800
SX6 Sep 2017 8.5Th/s 1000W 72db SHA-256 16,520
SC1 Slim Jan 2019 550Gh/s 450W 75db 2 15,120
SC1 Jun 2018 550Gh/s 500W 65db 2 14,840
X6 Miner Aug 2018 860Mh/s 1079W 72db Scrypt 14,420
AvalonMiner 741 Apr 2017 7.3Th/s 1150W 65db SHA-256 13,300
DM56G May 2018 56Gh/s 2100W 72db X11 12,040
Giant A900 Oct 2016 900Mh/s 270W 65db 6 10,920
STU-U1+ Oct 2018 12.8Th/s 1850W 76db Blake256R14 10,500
A4+ LTCMaster Nov 2017 620Mh/s 750W 80db Scrypt 10,500
A8+ CryptoMaster Apr 2018 240kh/s 480W 70db CryptoNight 9,940
Antminer L3+ (600Mh) Oct 2017 600Mh/s 850W 75db Scrypt 9,520
BK-N240 May 2018 240kh/s 650W 62db 2 9,380
STU-U1 Oct 2018 11Th/s 1600W 76db Blake256R14 9,100
Antminer X3 (220Kh) May 2018 220kh/s 465W 76db CryptoNight 8,960
Antminer L3++ (580Mh) May 2018 580Mh/s 942W 76db Scrypt 8,960
Antminer L3++ (596Mh) May 2018 596Mh/s 1050W 70db Scrypt 8,960
Zig D1 Nov 2018 48Gh/s 2200W 55db X11 8,960
A5 DashMaster Oct 2017 32.5Gh/s 750W 75db X11 8,540
L21 Jan 2018 550Mh/s 950W 75db Scrypt 8,400
BK-G28 Oct 2018 28Gh/s 1300W 70db 8 8,120
Antminer L3+ (504Mh) Jun 2017 504Mh/s 800W 70db Scrypt 7,840
Quadruple Mini Miner Aug 2016 600Mh/s 192W 50db 6 7,280
Antminer S7 Sep 2015 4.73Th/s 1293W 62db SHA-256 6,720
Antminer A3 (815Gh) Jan 2018 815Gh/s 1275W 76db Blake2B 6,580
A8 CryptoMaster Apr 2018 160kh/s 350W 70db CryptoNight 6,580
Antminer Z9 Mini Jun 2018 10ksol/s 300W 65db Equihash 5,880
Antminer V9 (4Th) Mar 2018 4Th/s 1027W 76db SHA-256 5,880
Antminer DR3 Sep 2018 7.8Th/s 1410W 76db Blake256R14 5,460
DM22G Sep 2017 22Gh/s 810W 81db X11 4,760
BK-D Jun 2018 320Gh/s 1100W 65db 4 4,340
DR-100 Pro Nov 2017 21Gh/s 900W 55db X11 4,060
Antminer S7-LN Jun 2016 2.7Th/s 697W 48db SHA-256 3,920
Miner Cube Apr 2017 300Mh/s 90W 45db 6 3,640
DR-100 Aug 2017 19Gh/s 900W 55db X11 3,500
A8C CryptoMaster May 2018 80kh/s 175W 70db CryptoNight 3,220
BK-X Nov 2017 10Gh/s 630W 65db 8 2,660
BK-N70 May 2018 70kh/s 240W 62db 2 2,660
A4 Dominator Jul 2017 280Mh/s 1050W 75db Scrypt 2,380
Antminer D3 (19.3Gh) Oct 2017 19.3Gh/s 1350W 75db X11 2,100
Mini Miner Sep 2016 150Mh/s 50W 45db 6 1,820
Antminer D3 (17.5Gh) Oct 2017 17.5Gh/s 1280W 75db X11 1,680
BK-N+ Mar 2018 40kh/s 120W 60db 2 1,540
BK-B Jan 2018 160Gh/s 410W 65db 5 1,400
Antminer D3 (15Gh) Sep 2017 15Gh/s 1200W 75db X11 1,120
DM11G Jul 2017 10.8Gh/s 810W 81db X11 980
Zig M1 Nov 2018 2.611Gh/s 784W db 5 840
Snow Panther D1 Jul 2018 6Th/s 2100W db Blake256R14 840
DSM6T Jun 2018 6Th/s 2100W 78db Blake256R14 840
BK-N Mar 2018 20kh/s 60W 60db 2 700
Antminer S5 Dec 2014 1.155Th/s 590W 65db SHA-256 700
RR-210 Apr 2018 30kh/s 350W 55db 2 280
RR-200 Apr 2018 27kh/s 350W 55db 2 140
DCR1 Jun 2018 1.2Th/s 500W 65db Blake256R14 -140
Antminer S3 Jul 2014 478Gh/s 366W 60db SHA-256 -140
Decred D18 Jun 2018 340Gh/s 180W 55db Blake256R14 -140
D9 DecredMaster Apr 2018 2.4Th/s 1000W 70db Blake256R14 -280
DragonMint B29 Apr 2018 2.1Th/s 900W 70db Blake256R14 -280
D9+ DecredMaster Aug 2018 2.8Th/s 1230W 70db Blake256R14 -420
Antminer B3 (1Kh) May 2018 1kh/s 380W 72db Tensority -700
Antminer B3 (780Hz) May 2018 780h/s 360W 72db Tensority -840
DR-3 Apr 2017 600Mh/s 345W 50db X11 -980

درآمد ماینرها

درباره ما

ارز مدرن درباره  کریپتو کارنسی ها، مطالب آموزشی،  اخبار روز و مطالب تحلیلی را نگارش می کند و همواره به روز ترین مطالب رمزارزها را در اختیار شما قرار می دهد. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 

  

جدیدترین ارسال ها

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافیست ایمیل خود را ثبت نمایید